Pri likvidaciji vrednosti se pregleda vsa sredstva in obveznosti, ki jih ima podjetje v svojih knjigah.

Osnovna predpostavka je da se sredstva ‘znebijo’ oziroma odprodajo in pokrijejo nastale obveznosti (po pogajanjih).

Tako se pride do faktorjev (diskontov oziroma premij) na posameznih postavkah bilanc stanja.

Ti faktorji se pomnožijo z knjigovodskimi vrednostmi, od ‘prodanih’ sredstev odštejemo ‘izpogajane obveznosti, odštejemo še ostale stroške likvidacije (odpravnine, postopki) in dobimopreostalo vrednost podjetja – likvidacijsko vrednost.

Ta metoda je najprimernejša za vrednotenje – holdingov, skladov oziroma podjetij katerih dejavnost se ne odraža preko izkaza uspeha pač pa preko naložb. sicer se uporablja za oceno v primeru zaključka poslovanja podjetja.

Adjusted Book Value Method – Liquidation

Premija (+) / Discount (-)

Factor

Total Assets

Fixed Assets

Intangible Assets

+

0,00%

Tangible Assets

Real Estates

+

105,00%

Equipment and other TA

10,00%

LT Financial Assets and reval. TA

+

0,00%

Current Assets

Inventory

5,00%

LT Account Receivable (LT A/R)

20,00%

ST Account Receivable (ST A/R)

1,00%

ST Financial Assets

100,00%

Cash and Equivalence

+

0,00%

Prepaid Exp. & Accrued Rev.

0,00%

Off Balance Sheet Assets

100,00%

Total Liabilities

Capital

Paid in Capital

Capital Reservations

Revaluation of Capital

P/L from Previous Years

P/L – Earnings

LT Reservations

10,00%

LT Liabilities

+

1,00%

ST Liabilities

ST Liabilities from Operations (ST A/P)

+

1,00%

ST Liabilities from Financing

100,00%

Deferred Rev. & Accrued Costs

0,00%

Off Balance Sheet Liabilities

100,00%

Costs of Labour

30,00%

Costs of Liquidation (Forced/Normal)

3,00%