ABračunovodske storitve

AB računovodstvo

Storitve za vas oziroma za vaše podjetje

Ponujamo Vam sledeče storitve glede na vašo zahtevnost

Sodelovanje z vami smo strnili v različne nivoje storitev.

Paketna ponudba storitev

Računovodstvo oziroma vodenje poslovnih knjig pri nas je koristno tudi za vas!

Zakaj?

Poleg nižjih stroški računovodstva vam ponujamo še dodatne storitve, ki vam pomagajo pri poslovanju

Računovodstvo oziroma vodenje poslovnih knjig je poleg poročanju državnim institucijam (DURS, ZPIZ, AJPES, SURS, ipd.) je koristno tudi za vas. Ker razumemo poslovanje podjetja, vam lahko zato tudi najlažje pomagamo in sicer z mesečnem poročanju oziroma t.i. internem poročanju za potrebe vašega poslovanja. Torej ponujamo vam tudi prihranek, ki vam bo pomagal pri boljšem, preglednejšem in urejenejšem poslovanju podjetja. Nudimo vam računovodstvo, ki vam bo olajšalo poslovanje.

Klasificiranje storitev knjigovodstva in računovodstva

(izkaz poslovnega izida, bilanca stanja)

Knjiženje

  1. kontiranje in knjiženje v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi
  2. analitična evidenca kupcev in dobaviteljev
  3. vodenje blagajne
  4. RS

 

Obračun plač in drugih izplačil fizičnim osebam ter prispevkov za zasebnike

  1. obračun plač za zaposlene
  2. mesečni obračun prispevkov za zasebnika
  3. obračun drugih izplačil fizičnim osebam ( podjemna pogodba, najemnine,… )

 

Obračun osnovnih sredstev

  1. analitična evidenca osnovnih sredstev ( register osnovnih sredstev )
  2. letni obračun amortizacije osnovnih sredstev

 

Obračun davka na dodano vrednost in knjigovodstvo za potrebe obračunavanja DDV

  1. davčno knjigovodstvo v skladu s slovensko davčno zakonodajo
  2. vodenje davčnih knjig za DDV
  3. obračun DDV-ja

 

Poročanje na osnovi zakonodaje

  1. poročanje Agenciji za javnopravne evidence in storitve – AJPES
  2. poročanje Davčni upravi Republike Slovenije – DURS
  3. poročanje Banki Slovenije
  4. poročanje Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje – ZPIZ
  5. poročanje Statističnem uradu – SURS

 

Izdelava računovodskih izkazov in davčnih obračunov

  1. bilanca stanja
  2. izkaz poslovnega izida
  3. izkaz gibanja kapitala
  4. izkaz finančnega izida
  5. priloge k bilanci stanja
  6. priloge k izkazu poslovnega izida
  7. uskupinjevanje računovodskih izkazov
  8. obračun davka od dohodkov pravnih oseb
  9. obračun akontacije dohodnine od dohodkov iz dejavnosti
  10. pojasnila in razkritja k izkazom

Druge storitve

  1. periodična poročila po želji naših strank
  2. izdelava finančnega plana ali analize
  3. priprava podlag za izdelavo aktov o računovodstvu
  4. priprava dokumentacije za različne potrebe
  5. sodelovanje pri inšpekcijskem in revizorskem pregledu
  6. Sodelovanje z bankami in odvetniki
  7. prijava davčnega zavezanca in sprememb podatkov v davčni register
  8. prijava potrebe po delavcu in prijava delavca v zavarovanje
  9. svetovanje za različne potrebe

 

ostalo

  1. Storitve vodenja temeljnih poslovnih knjig (glavna knjiga, dnevnik glavne knjige)
  2. Storitve vodenja analitičnih evidenc kupcev in dobaviteljev (spremljanje terjatev in obveznosti, izpisi odprtih postavk)
  3. Obračun osebnih prejemkov in vse evidence v zvezi s plačami za DURS in ZPIZ
  4. Obračun drugih prejemkov fizičnih oseb: študentske napotnice, avtorski honorarji, podjemne pogodbe, potni stroški
  5. Vodenje analitične evidence stroškov in prihodkov
  6. Obračun davka na dodano vrednost
  7. Storitve vodenja evidence osnovnih sredstev z obračuni amortizacije
  8. Obračun zamudnih obresti, izpis opominov
  9. Izdelava davčne bilance
  10. Izdelava računovodskih izkazov (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja)