1. Pod kakšnimi pogoji se lahko izključi prednostna pravica do nakupa novih delnic?
 2. Kaj lahko napravi NS, če član uprave nepreklicno odstopi?
 3. Katera poročila sestavljajo letno poročilo?
 4. Na kakšen način lahko d.d. poveča osnovi kapital?
 5. Kdo lahko predlaga stečaj d.d.?
 6. Kaj nam pokaže bilanca stanja?
 7. Kako ocenimo poslovno uspešnost družbe?
 8. Kako so v Sloveniji urejeni koncerni?
 9. Kaj je koncept »učeče se organizacije«?
 10. Kakšna načela vsebuje Etični kodeks?
 11. Kakšna je porazdelitev odgovornosti med upravo, NS in revizorjem?
 12. Kakšna je vloga NS pri sprejemu investicije v tujini?
 13. Kako se meri družbena odgovornost?
 14. Pojasnite teorijo deležnikov?
 15. Kakšne so glavne naloge revizijske komisije?
 16. Kako se vrednotijo kapitalske naložbe?
 17. Razlika med enotirnim in dvotirnim sistemom upravljanja.
 18. Kako se v postopku ustanovitve oblikujejo organi d.d.?
 19. Kakšne so sankcije za kršitve etičnega kodeksa?
 20. Kako izgleda strateški načrt?
 21. Kakšen pomen imajo izvenbilančne obveznosti?
 22. Kako ZFPPIPP definira solventnost?
 23. Kakšna je razlika med članom NS in neizvršnim članov UO?
 24. Kaj je to univerzalno pravno nasledstvo?
 25. Kakšen je postopek statusno prevzemnega preoblikovanja gospodarske družbe?
 26. Kakšne so razlike med d.d. holdingom in koncernom?
 27. Kaj je »cena kapitala«?
 28. Kakšno vlogo ima ustanovitelj v javnih podjetjih?
 29. Kakšna je vsebina Etičnega kodeksa ZČNS?
 30. Kdaj lahko NS odpokliče upravo?
 31. Kdo lahko odpokliče člane NS?
 32. Pojasnite situacijo ko ima družba visok dobiček, a je nelikvidna.
 33. Kaj nam pokaže izkaz denarnega toka?
 34. Kaj je dokapitalizacija?
 35. Kako so urejena razmerja med povezanimi družbami?
 36. Opišite način upravljanja v d.d.
 37. Kakšne so oblike kapitalskih družb poznamo in kakšne so njihove statusne značilnosti?
 38. Kakšne kategorije dobička poznamo?
 39. Kakšen je postopek sprejema letnega poročila in kdo odloča o uporabi in delitvi bilančnega dobička?
 40. Kakšen je pravno statusni položaj javnega podjetja v obliki d.d. in d.o.o.?
 41. Kakšna poročila mora uprava pošiljati NS?
 42. Kakšno vlogo ima dajanje soglasij s strani NS k poslom uprave?
 43. Kaj je intelektualni kapital?
 44. Opišite nekaj primerov internih kontrol!
 45. Kakšna je vsebinska razlika med eksterno in interno revizijo v družbi?
 46. Kakšna je vloga častnega razsodišča ZČNS?
 47. Kaj je solventnost?
 48. Kdaj so transferne cene lahko problematične?
 49. Kako je z odgovornostjo obvladujoče družbe za obveznosti odvisne družbe?
 50. Kaj je korporacijska kultura?
 51. Kaj pomeni neodvisnost nadzornikov?
 52. Kaj je konsolidacija?
 53. Kaj so lahko neopredmetena sredstva?
 54. Kakšna je priporočena struktura virov sredstev v d.d.?
 55. Lahko delničar daje obvezna navodila upravi družbe?
 56. Kaj je poslovna etika in kaj poslovna morala?
 57. Kaj je delnica?
 58. Kakšne so bistvene razlike med poslovno in davčno bilanco?
 59. Novosti zakona o prevzemih!
 60. Kaj je bistvena razlika med konsolidiranimi in navadnimi računovodskimi izkazi?
 61. Kako je z odgovornostjo članov NS po ZGD in ZFPPIPP?
 62. Kaj je naloga stečajnega upravitelja, če je stečajna masa majhna kako jo lahko povečamo?
 63. Kako so urejeni managerski prevzemi v Sloveniji?
 64. Nadzorna funkcija managementa in zaposlenih.
 65. Kako je urejeno komuniciranje med NS in upravo?
 66. Kakšna je funkcija predsednika NS?
 67. Pojasnite svetovalno vlogo NS?
 68. Pojasnite možnosti pridobitve lastninskih delnic v d.d.?
 69. Kaj je good will in bad will?
 70. Razlika med dejanskim in pogodbenim koncernom?