Naše podjetje opravlja računovodske storitve za mala in srednja. Storitve zajemajo izvajanje naslednjih opravil:
– vodenje temeljnih poslovnih knjig – glavna knjiga in dnevnik glavne knjige (po dvostavnem knjigovodstvu),
– vodenje pomožne poslovne knjige – analitična evidenca kupcev in dobaviteljev, register osnovnih sredstev, knjiga izdanih in prejetih računov,
– obračun davka na dodano vrednost (DDV),
– obračun stroškov dela; plač, regresov, pogodb o delu, avtorskih honorarjih, obračun najemnin in drugih prejemkov,
– vodenje blagajne,
– knjiženje maloprodaje,
– vodenje računovodstva po stroškovnih mestih in projektih,
– izdelavo poročil za Banko Slovenije (SN, SFR, SKV, …),
– poročanje na Intrastat, AJPES, DURS,
– elektronsko oddajanje obrazcev v aplikacijo e-davki,
– obračun amortizacije osnovnih sredstev,
– obračun zamudnih obresti,
– izdelava mesečnih in polletnih izkazov poslovnega izida in bilance stanja,
– izdelava zaključnega računa,
– izdelava obračuna davka od dobička pravnih oseb,
– izdelava davčne napovedi iz dejavnosti za s.p.,
– izkaz finančnih in denarnih tokov,
– izdelava IOP obrazcev,
– izdelava opominov,
– razna poročila o realizaciji,
– kontrola poslovanja vašega podjetja in opozarjanje na računovodske nepravilnosti,
– izdelava aktov in sklepov podjetja (pravilnik o računovodstvu, pravilnik o blagajniškem poslovanju, pravilnik o popisu, akt o sistematizaciji delovnih mest…
– pregled kupcev in njegovih referentov sortirano po zbirni realizaciji.